Реклама на бизнес продукти


Реклама на бизнес продукти Рекламата е важна част, не само от маркетинга на продукти и услуги за крайните потребители, но също така и в сферата B2B. Ето основните методи за реклама, насочена към бизнеса с техните основни плюсове и минуси:

• Лична продажба - гъвкавостта и незабавната обратна връзка са силните й страни, но е скъпа за поддържане;

• Масова продажба (съставена от реклама и PR) - негъвкава, но може да бъде по-евтина;

• Насърчаване на продажбите - ваучери, отстъпки, търговски изложения, спонсорства и т.н.

Традиционно бизнесите, които продават на бизнес клиенти, обикновено наблягат на личните продажби. Една от причините за това е, че клиентите им може да имат технически въпроси и може да се нуждаят от индивидуален подход по някое или всички от елементите на маркетинговия микс (продукт, цена, дистрибуция, реклама). За да посрещнат адекватно тези нужди, B2B продавачите търсят инструменти за популяризиране, които предоставят незабавна обратна връзка и възможност за двустранна комуникация, която имаш в личните продажби. Тъй като целевият пазар в бизнес маркетинга не е толкова голям и отделните клиенти носят по-голяма стойност в сравнение с ритейл маркетинга, компаниите могат да си позволят да използват лични продажби като основен инструмент за промоция.

Две тенденции заслужават специално внимание в управлението на личните продажби:

• Играждането на партньорства;

• Управление на ключови клиенти. Ако приложим тук принципа на Парето, е много вероятно 80% от доходите ни да дойдат от 20% от нашите клиенти.

Насърчаването на продажбите също много често се използва в B2B маркетинга, в различните му форми като:

• Ценови отстъпки - насочени към бързо затваряне на сделки и краткосрочно търсени резултати;

• Подаръци, календари, каталози - насочени към изграждане на дългосрочни отношения с клиентите и

• Търговски изложения, изложби и семинари - предоставящи възможност за двустранна комуникация.

От инструментите за популяризиране на масовата продажба маркетинговата литература традиционно препоръчва за маркетинг от бизнес към бизнес главно:

• Промоции, които предполагат директна обратна връзка. Напр. директен мейлинг, който се използва за намаляване на високите разходи за персонални продажби, и за достигане на голям брой потенциални клиенти, които няма как да бъдат достигнати с директни продажби (Stone, B .; Jacobs, R. 2001 ).

Партньори